"Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao." Khuyết danh
"Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ." Khuyết danh
1